Säännöt

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n säännöt

Hyväksytty Kauppa- ja teollisuusministeriössä 11.12.2002, muutokset merkitty 25.10.2017

Yhdistysnumero 1752471-6

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Helsingin Eteläpohjalaiset ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pääkaupunkiseudulla asuvien eteläpohjalaisten yhdyssiteenä, syventää heidän kiintymystään kotiseutuun, vaalia ja edistää eteläpohjalaisen kulttuuriperinteen säilymistä jäsenistönsä keskuudessa sekä tehdä sitä tunnetuksi myös yhdistyksen toimialueella ja kotimaakunnassa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia, järjestää juhla- ja esitelmätilaisuuksia, kotiseutuiltoja ja retkiä.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvitilaisuuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hoitamaan rahastoja ja säätiöitä

 3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi ja kannattajajäseniksi voivat liittyä 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja yhteisöjäseniksi oikeuskelpoiset yhteisöt.

Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosikokouksen vuosittain määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäsenet maksavat kaksinkertaista varsinaisen jäsenen jäsenmaksua. Yhteisöjäsenet maksavat vähintään nelinkertaista (4) varsinaisen jäsenen jäsenmaksua.

Ne jäsenet, jotka yhdistyksen aiempien sääntöjen perusteella on merkitty jäsenrekisterissä 1.1.2017 ainaisjäseniksi, säilyttävät tämän oikeutensa.

Vuosikokous voi erityisten ansioiden perusteella hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniapuheenjohtaja, mutta vain yksi kerrallaan. Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua erityisen ansioituneen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo yhdistyksen toiminnassa räikeästi hyviä tapoja tai lakia, vaikeuttaa tahallisesti yhdistyksen toimintaa tai jättää muistutuksen jälkeenkin jäsenvelvoitteensa hoitamatta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja tarvittaessa erottaa hallitus.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi (2) valitut puheenjohtaja ja 8 – 12 muuta varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa avukseen erilliskysymyksiä varten tarvittavan määrän toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista  ( 14 ) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen omassa lehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis- huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja ainaisjäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä talousarvio

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

10.  valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

11.  valitaan yksi – kaksi tilintarkastajaa sekä heille varatilintarkastajat

12.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat ja omaisuus purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseolle yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.